بامیـــــــــان

ســــــــــــــــیاسی،اجتــــــــــــــــــــماعی ،فــــــــــــــــــــــرهنگی

سعدی شیرازی: بنی آدم اعضای یکدیگرند ...

داستان دنباله دار مظلومیت افغانهادر شیراز

 کجایند تبارگرایان!آنانکه درکشور همیشه بدنبال منافع قوم وتبارخویش می گردندوباپشتوانه آنها خانه های مردم را دربهسودو...همین گونه به اتش کشیده وبه خاک یکسان نمودند.

 این تصاویر متعلق به سرزمین فلسطین نیست! این تصاویر متعلق به سرزمین جمهوری اسلامی است یعنی حکومت که می خواهد اسلام ناب را به جهان صادرنمایدو حکومت که می خواهد عدالت اجتماعی را درجهان تحقق بخشد ورئیس جمهورآن دم ازعدالت ،مهرورزی وانسان دوستی می زند یعنی متعلق به کشور همسایه ما ایران؛

 این تصاویر متعلق به سرزمین شیراز است، سرزمینی که روزگاری، «سعدی شیرازی» ازهمین شهر فریاد می زد که : بنی آدم اعضای یکدیگرند.

 این تصاویرراروزنامه ای جام جم تحت عنوان «طرداتباع اتباع بیگانه در شیراز» منتشر کرده است. اما مجموعه تصاویر آنقدر دردناک و حیرت انگیز است که قلب انسان را می فشارد. این تصاویر ونیزتصاویر که دوروز قبل ازجریان دستگیری افغانها درشیرازدرهمین وبلاگ گذاشتم آن قدر زننده ،وحشیانه وتوهین آمیزاست که جای هیچ توضیح ویاسخن را باقی نمی گذاردجز آنکه دولت قومگرا وتبارگرای کرزی ودارودسته اش رادرکشورخود محکوم نماییم که بعد ازهفت سال حکومت وصرف ملیون هادالرهنوزنتواست حتی برمظلومیت قوم وتبارخویش نقطه پایان بگذارد

 

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic 

به این تصاویرنگاه کنیدو تصاویراز آوارگان بهسوددربامیان رانیزدرهمین وبلاگ بادقت بیبنیدچه قدر باهم شبیه اند ،وقتی ما بهم دیگررحم نمی کنیم دیگران هم برما رحم نمی کنند

ادامه تصاویررادر جام جم ببیند

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۷/۰۵/۲۴ساعت ۱۴:۵۳ بعد از ظهر  توسط عبدالعلیم برهانی بامیانی  |